Organiczna bawełna, lokalna produkcja ❤

Szukaj

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MY UNDS

1. DEFINICJE

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego My Unds.

Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem http://myunds.com za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

Dowód zakupu - rozumie się przez to fakturę, paragon, wystawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.

Dostawca - podmiot, który przy współpracy ze Sprzedającym, dostarcza zamówione Produkty do Klienta.

Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sprzedający - Jagodove, ul. Schroegera 78, 01-828 Warszawa, NIP 118-159-30-61, REGON 147122953.2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem URL http://myunds.com 
 2. Sklep oferuje sprzedaż internetową ubrań, bielizny i akcesoriów, których dokładne opisy znajdują się na stronach produktów sklepu internetowego.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
 5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Klient może kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy - shop@myunds.com
  3. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

  1. Do złożenia zamówienia w Sklepie potrzebny jest Klientowi komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do internetu.
  2. Aby złożyć zamówienie, klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.   4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


   1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie po założeniu konta lub bez zakładania konta w Sklepie.
   2. Przed złożeniem zamówienia Klient ma możliwość zapoznania się z informacjami na temat produktu oraz szczegółami dotyczącymi zamówienia, które przedstawia Sklep:
   • zdjęciami produktu, które odzwierciedlają możliwie najdokładniej rzeczywisty kolor oraz fakturę materiałów (kolory na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, co wynika z parametrów technicznych),
   • dokładnymi opisami produktów oraz jego cech,
   • cenami produktów,
   • kosztami dostawy produktów,
   • sposobami płatności za produkty oraz dostawę.

   3. Aby złożyć zamówienie na wybrany produkt, należy na jego stronie wybrać ilość za pomocą cyfry w okienku i kliknąć przycisk “Dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu zamówienia, należy przejść do strony Twój koszyk i kliknąć przycisk Zamawiam. W kolejnym kroku Klient wypełnia formularz wpisując adres dostawy, adres e-mail oraz wybierając sposób dostawy oraz formę płatności.

   4. Obok formularza zamówienia wyświetlana jest informacja odnośnie sumy kosztów, jakie ponosi Klient (cena produktu/produktów, koszt dostawy).

   5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta i poprawnym zaksięgowaniu płatności, Sprzedający przesyła drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu przez Klienta adres mailowy, potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji. W kolejnym mailu Sprzedający informuje o terminie wysyłki złożonego zamówienia.

   6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.


    5. PŁATNOŚCI


    1. Podane ceny produktów w Sklepie są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy, o których Klient jest informowany w momencie wyboru sposobu dostawy przy zamówieniu.
    2. Klient może skorzystać z następujących form płatności:
     • Płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro)
     • System Przelewy24, 
     • Przelew na konto

     3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

     4. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są:

      • System Przelewy24 - PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
      • Płatności Shoplo - Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.


      5. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zamówienie w terminie do 7 dni od momentu złożenia zamówienia.       6. DOSTAWA


       1. Sprzedający realizuje wysyłkę zamówionych produktów ze Sklepu na terenie Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej według cennika podanego w momencie składania zamówienia.
       2. Dostawa realizowana jest przez Sprzedającego w czasie (dni robocze) podanym na stronie produktu.
       3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innej wybranej formy przez Klienta na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
       4. Podmiotem świadczącym obsługę dostaw jest:
       • Apaczka - R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1.


        5. W momencie otrzymania przesyłki ze Sklepu, Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeśli ma co do tego wątpliwości, ma prawo i powinien żądać od pracownika Dostawcy spisania protokołu szkody.         7. REKLAMACJE


         1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
         2. Wada fizyczna dotyczy niezgodności sprzedanego Produktu z umową i może oznaczać Produkt, który:


          - nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

          - nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta w opisie tego Produktu i jego zdjęciach;

          - nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

          - został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.          3. Reklamacje mogą być składane drogą mailową, na adres: shop@myunds.com.

          4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient ma prawo:


           • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
           • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy


           chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

           5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

           6. Na rozpatrzenie reklamacji Sprzedający ma 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.

           7. O decyzji odnośnie złożonej reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

           8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


           1. Klientowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
           2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
           3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
           4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
           5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
           6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
           7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres podany przez Sprzedającego: Slou, Al. Zjednoczenia 11, 01-829, Warszawa
           8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
           9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

           10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


           10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


           1. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności zawarte zostały na stronie Polityka Prywatności, dostępnej pod adresem URL: http://myunds.com/polityka-prywatnosci           9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


           1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Klienta na stronie: http://myunds.com/regulamin.
           2. Podczas realizacji Zamówienia oraz w okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
           3. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Kupującego).
           4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

            5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.


            Koszyk

            Twój koszyk jest pusty.

            Dokonaj swoich pierwszych zakupów

            Cena zestawu: %bundleSum%
            Anuluj